מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך? משרדנו מתמחה בניסוח ועריכת ייפוי כוח מתמשך בהתאם לחוק ועל פי הרצון וצרכיו של הלקוח.

ייפוי כוח מתמשך

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

one

פגישת היכרות

נקיים פגישת היכרות ובדיקת התאמה להליך ייפוי כוח מתמשך – ללא עלות.

two

גיבוש תנאים מקדימים

במהלך הפגישה נביא את רצונותיו וצרכיו של הממנה לידי ביטוי.

tree

הגשה לאישור האפוטרופוס הכללי

מיד לאחר עריכת ייפוי כוח מקיף ומלא, נגיש את ייפוי הכוח לאישור האפוטרופוס הכללי.

for

קבלת אישור יפוי כוח מתמשך

אישור יפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לעולמנו עם תיקון מס' 18 במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

תיקון זה למעשה יוצר שינוי בתחום זכויות אנשים עם מוגבלות ומתמקד ברצונו של האדם והיכולת המשפטית לקבוע מבעוד מועד רצונו במסגרת יפוי כוח מתמשך באשר לעתידו ולעתיד משפחתו.

העניין הוא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט. יפוי כוח מתמשך יהיה תקף, שריר וקיים מעבר למה שהיה עד כה.

מה היה בעבר?

בטרם תיקון מס' 18 לחוק, על מנת למנות אפוטרופוס לאדם שאינו כשיר לנהל את עניינו היה צורך בניהול הליך משפטי מורכב בבית המשפט, הגשת מסמכים רפואיים ותסקירים, דיווח על אופן הטיפול באדם ועוד.

הוספת כלי משפטי של ייפוי כוח מתמשך

לאחר תיקון נוספה אפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך, כלי משפטי המאפשר לכל אדם כשיר וצלול לתכנן כיצד ומי יטפל בעניינו בעתיד כאשר הוא לא יהיה כשיר משפטית לטפל בעצמו בעניינו, וכל זאת מבלי לערב את בית המשפט.

"פעמים רבות הדאגה לאותם אנשים נעשית על ידי בני המשפחה וסביבתם הקרובה באופן המיטבי, בלי שיהיה צורך בהתערבות המדינה.

מוסד יפוי הכוח המתמשך נועד אף לאותם מצבים שבהם יש לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו, אך בעודו בעל כשירות הוא מעוניין לקבוע מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייני רכוש או לעניינים אישיים שלו. "

מה אפשר לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, יכול הממנה להפקיד בידי אדם אחר את קבלת ההחלטות בענייניו ולתת הוראות מדויקות כיצד יש לנהוג בענייניו האישיים והרכושניים, במועד בו הוא לא יהא כשיר, ובכך להחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס.

במעמד ניסוח יפוי כוח מתמשך, הממנה רשאי למנות מיופה כוח לנושאים מסוימים כגון: רפואיים, מגורים, תעסוקה, ענייני רכוש, ואף למנות מספר מיופי כוח ולהפקיד בידי כל אחד מהם תחום מסוים.

מהלך זה מסדיר החלטות בנוגע לעניינים אישיים הנוגעים לכל מישורי רווחתו של האדם הממנה, כמו צרכיו במהלך היום יום, היכן יגור, החלטות בריאותיות, עניינים גופניים, נפשיים וחברתיים, ובנוגע לרכושו של האדם.

הממנה רשאי לקבוע במסגרת יפוי כוח מתמשך את דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מתי ובאילו מקרים מיופה הכוח מסיים את תפקידו.

המלצה שלנו: כדאי למנות מספר מיופי כוח למקרה שאם חלילה יקרה משהו למיופה הכוח או שהוא יבטל את מינויו.

מיופה הכוח לא יכול להיות נוכח בפגישה הראשונה שבין עורך הדין לבין הממנה, על מנת שייפוי הכוח המתמשך ישקף את רצונו האמיתי והבלעדי של הממנה, וללא כל השפעה על רצונו.

מי הגורמים הרלוונטיים במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

עורך דין ייפוי כוח מתמשך – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך רק באמצעות עורך דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מיוחדת לעריכת יפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי/ניגוד עניינים בייפוי הכוח.

תפקידו של עורך דין יפוי כוח מתמשך להסביר לממנה את המשמעויות של עריכת יפוי כוח מתמשך, להציג את החלופות הקיימות, אילו עניינים ניתן להסדיר במסגרת יפוי כוח מתמשך, אפשרויות לביטול יפוי כוח מתמשך, ובאילו מצבים בהם תידרש הסכמה מפורשת או אישור בית משפט לצורך ביצוע פעולה מסוימת.

הממנה – אדם המחליט לערוך יפוי כוח מתמשך עבורו, וקובע את תוכן ייפוי הכוח לרבות זהות מיופה הכוח, והכל על פי רצונו האישי והחופשי. כל אדם רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך ובלבד שהוא מעל גיל 18, והוא כשיר מבחינה נפשית וקוגנטית להבין את מעשיו ואת השלכותיו.

מיופה כוח – המתמנה על-ידי הממנה. על מיופה הכוח חלה חובה לפעול במסירות ובתום לב לצורך ניהול ענייניו של הממנה ולא לטובתו האישית, תוך שמירה על כבודתו ופרטיותו של הממנה, ולהתייעץ במידת הצורך עם גורמים מקצועיים ובני משפחה באשר לניהול ענייניו של הממנה וטיפולו, וזאת על מנת להבטיח את רצונו של הממנה כפי שבאה לידי ביטוי במסגרת יפוי כוח מתמשך.

הממנה רשאי לקבוע במסגרת יפוי כוח מתמשך כי מיופה כוח יקבל שכר ולציין את שיעורו עבור תפקידו בניהול ענייניו במסגרת יפוי כוח מתמשך.

אדם מיודע – הממנה יקבע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים המצוינים בייפוי הכוח ובמועדים באופן שיקבע הממנה.

חשוב לדעת: נקבע בחוק כי האדם המיודע לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה.

האדם המיודע משמש כשומר הסף של ביצוע ייפוי כוח על ידי הממונה ולכן חשוב להסדיר את חובת היידוע שלו בפעולות מסוימות וחריגות.

האפוטרופוס הכללי – הגורם הרשמי והמוסמך בנושא יפוי כוח מתמשך ע"פ חוק המנהל את המרשם והמאגר של יפוי כוח מתמשכים, אליו יוגש יפוי כוח מתמשך לאישור והפעלה.

"היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי כוח, רשאי מיופה כוח לפעול לפיו רק אם היה יפוי כוח מתמשך וניתנו לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי".

בית המשפט – במקרה של מחלוקות ו/או נושאים שלא נכללו במסגרת ייפוי כח מתמשך, יש צורך בפניה לבית המשפט על מנת שייתן הוראות או למינוי אפוטרופוס מטעמו.

בבואו של בית משפט להחליט על מינוי אפוטרופוס מטעמו, הוא יבדוק האם הופקד בעניין אותו אדם ייפוי כוח מתמשך.

הנחיות מקדמיות במסגרת ייפוי כוח מתמשך

הנחיות מקדמיות הן למעשה הנחיות של הממנה כלפי הממונה בנוגע לעניין מסוים. כך, הממנה רשאי לקבוע מי יהיה מיופה הכוח המוסמך לקבל החלטות בעתיד, להסדיר כיצד הוא מעוניין שהממונה יפעל בנושאים שונים,  ואף להותיר לו שיקול דעת במצבים מסוימים.

על הממונה לפעול על פי הנחיות מקדמיות במסגרת יפוי כוח מתמשך, והן תהיינה בתוקף על עוד ההנחיות לא בוטלו, או שבית המשפט קבע שמכורח הנסיבות אין מקום לפעול על פיהן.

מה עושים כאשר הממנה לא נתן הנחיות בנוגע לנושא מסוים?

ככלל, חשוב לערוך יפוי כוח מתמשך מקיף הכולל את כל הסוגיות האפשרויות בנוגע לניהול ענייניו של הממנה, זאת בהתאם למצבו האישי, רפואי, כספי ועוד. לכן, כל מקרה לגופו ויש לעשות זאת תוך חשיבה רבה ובמקצועיות.

עם זאת, במידה ומתעוררים נושאי שהממנה לא הסדיר במסגרת ייפוי כח מתמשך, יש לפעול בהתאם לרצונו העכשווי ובהתאם לטובתו של הממנה.

במקרה בו הממנה ציין הנחיה בנוגע לנושא מסוים אך לא ניתן לקיים אותה בפועל, הממונה רשאי לקיים אותה בכל זאת בשינויים שאין בהם לפגוע ברצונו של הממנה, וכן הוא רשאי גם לפנות בבקשה לבית המשפט למתן הוראות בקשר להנחיה שיש קושי בביצועה.

ישנם מקרים בהם לא ניתן לפעול בהתאם להנחיות המקדימות שניתנו על-ידי הממנה. לדוגמה כאשר ביצוע הפעולה היא בלתי אפשרית, או כאשר היא כרוכה בהוצאה כספית שאין לממנה אפשרות לממן אותה, או כאשר ביצוע הפעולה עלולה לגרום לפגיעה חמורה לממנה או שהנה בלתי חוקית. בנוסף הוראות הנוגעות להנחיות מקדימות לא תקפות בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות.

חשוב לדעת כי במקרים מסוימים הממונה לא יפעל בהתאם להנחיות המקדמיות, זאת אם הממנה מבין את המקרה והוא מביע את רצונו לפעול אחת מההנחיות שהוזכרו במסגרת יפוי כח מתמשך, כאשר במקרה זה, הממונה יפעל בהתאם לרצונו של הממנה.

מהי כבילת רצון ממנה במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

הממנה רשאי לקבוע במסגרת הנחיות מקדמיות כי מיופה הכוח יעדיף את רצונו כפי שבא לידי ביטוי במועד עריכת ייפוי הכוח המתמשך, חרף רצונו במועד בו יופעל ייפוי הכוח המתמשך בעתיד. בכל מקרה, ניתן לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות בעניין זה.

מה עושים כאשר אין יפוי כוח מתמשך?

 במידה ואדם לא ערך יפוי כוח מתמשך והוא נמצע במצב בוא אינו כשיר ולא מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, יש להגיש בקשה לבת המשפט למינוי אפוטרופוס.

חשוב לדעת: ייפוי כוח מתמשך שהופקד גובר על מינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט

במידה והוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם מסוים, האפוטרופוס הכללי יבדוק האם הופקד בעבר יפוי כוח מתמשך של אותו אדם המתייחס לעניינים שלשמם מתייחסת הבקשה למינוי אפוטרופוס. שכן, אם העניינים תואמים, אזי ההסדר בייפוי הכוח גובר ואז הממונה הוא זה שמבצע את הפעולה.

צריך אישור רפואי על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ככלל, התשובה היא לא.

כל אדם מעל גיל 18 המסוגל להבין את המשמעות של מתן יפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, רשאי לערוך יפוי כח מתמשך, ואין צורך באישור רפואי.

כאשר מתעורר ספק לגבי הבנת הממנה ו/או צלילותו, נדרש עורך דין יפוי כוח מתמשך להדריך את הממנה לעבור בדיקה רפואית לשם קבלת חוות דעת בקשר לצלילותו ועל הרופא לאשר כי אותו אדם מסוגל וכשיר לערוך ולחתום על מסמכים משפטיים.

אילו הגבלות קיימות בעריכת יפוי כוח מתמשך?

פעולות אישיות מכוח הדין – החוק קובע מספר מצבים בהם לא ניתן למנות אדם מסוים כמיופה כוח לצורך יפוי כוח מתמשך, כגון: פעולות אישיות על פי דין, הצבעה בבחירות, אימוץ וכו'.

הגבלת מתנות ו/או הלוואות עד 100 אלף ₪.

הגבלת פעולות משפטיות בגובה של 100 עד 500 אלף ₪.

הגבלת פעולות במוצר פנסיוני ושינוי מוטבים.

הגבלת טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

פעולות הדורשות אישור מראש של בית המשפט – מתן מתנות ו/או הלוואות מעל 100 אלף ₪, עסקאות נדל"ן, פעולות שלא הוסמך להן מיופה הכוח באופן מפורש במסגרת יפוי כוח מתמשך.

מי לא יכול להיות מיופה כוח בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

  1. ניגוד עניינים – לא ניתן למנות מיופה כוח כאשר יש לו ניגוד עניינים.
  2. פושט רגל או מוגבל חמור – לא ניתן למנות מיופה כוח בענייני רכוש כאשר מדובר באדם שהוא פושט רגל בטרם ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור.
  3. ספק שירותים רפואיים או מגורים – לא ניתן למנות מיופה כוח אדם אשר מספק לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום, או שאותו אדם מספק לממנה מגורים תמורת תשלום. החריג לכך – אם הוא קרוב של הממנה.
  4. עורך דין שערך את ייפוי כוח המתמשך – לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכוח המתמשך.
  5. אדם שמיופה כוח עבור 3 אנשים – לא ניתן למנות כמיופה כוח אדם שהוא כבר מונה כמיופה כוח עבור 3 אנשים. החריג לכך – אם הוא קרוב של הממנה.

מה התוקף של יפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כשהממנה אינו יכול יותר להחליט עבור עצמו. במקרה כזה עובר ניהול ענייניו של הממנה למיופה הכוח אחד או יותר, שמונו על ידי הממנה בהיותו צלול.

יפוי כוח מתמשך גובר על בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט ורק בנושאים חריגים אשר לא הוזכרו ביפוי כוח מתמשך, יאפשר בית המשפט מינוי אפוטרופוס לעניינים אלו בלבד.

ממועד הפקדתו של יפוי כוח מתמשך ועד הפעלתו, ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה מדי 3 שנים הודעה לוודא שהממנה עדיין מעוניין שייפוי הכוח המתמשך יהיה בתוקף. במידה והממנה לא יביע את רצונו לבטל או לשנות את ייפוי הכוח המתמשך, הוא ימשיך להיות בתוקף.

כלומר, יפוי כוח מתמשך נשאר בתוקף כל עוד הממנה לא הודיע על שינוי ו/או רצון לבטל את ייפוי כוח המתמשך.

מתי התוקף של ייפוי כוח מתמשך יפקע?

במסגרת החוק, נקבעו מספר מקרים בהם יפקע תוקפו של יפוי כוח מתמשך.

  1. תנאי מפסיק – כאשר הממנה קבע במסגרת יפוי כוח מתמשך תנאי מסוים וככל והוא יתקיים יפקע תוקפו של ייפוי הכוח.
  2. פטירת הממנה ו/או מיופה הכוח – כאשר הממנה נפטר, מיופה הכוח מוסמך להמשיך לנהל את ענייני רכושו של הממנה לתקופה של עד 90 יום. במידה ומיופה הכוח נפטר ואין אחר, פוקע תוקפו של יפוי כוח מתמשך.
  3. תנאי השולל את זכותו של מיופה כוח מלהיות מיופה כוח – כאשר מיופה הכוח עבר לחו"ל, הוכרז כחדל פירעון וכו'.

מיופה כוח רשאי לפטור עצמו ולבטל את מינויו כמיופה כוח באמצעות הודעה בכתב לממנה ולאפוטרופוס.

במידה ומתקיים אחד מהמקרים האלו לאחר הפעלת יפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח לשלוח הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי. במידה וייפוי הכוח מתמשך טרם הופעל, הממנה יודיע לאפוטרופוס הכללי.

ביטול יפוי כוח מתמשך

אם ביטול יפוי כוח מתמשך הוגש על ידי הממנה, הוא רשאי לחזור בו באמצעות פניה לבית המשפט.

במקרה בו מיופה כוח אינו מיועד לשמש כמיופה כוח, אין באפשרותו לחזור בו מהודעת הביטול

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

לשכת עורכי הדין פרסמה בחודש מאי 2019 את עמדתה לעניין עלות  עריכת יפוי כוח מתמשך, וקבעה כי שכר הטרחה המינימלי המומלץ בגין הכנת יפוי כוח מתמשך הוא בסך 5,000 ₪ עבור יפוי כוח מתמשך ליחיד, ו-7,500 ₪ ליפוי כוח מתמשך לזוג.

היחס בין יפוי כוח מתמשך לצוואה

 יפוי כוח מתמשך מסדיר את המצב בו הממנה נמצא בחיים, אך אינו כשיר וצלול לנהל את ענייניו. צוואה מסדירה את חלוקת הרכוש במקרה של פטירה.

חשוב לציין: מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך הוא נציגו של הממנה ולא משמש כמחליף, ומשכך, זכויותיו וחובותיו של הממנה הן לא של מיופה הכוח.

הפקדת יפוי כוח מתמשך באפוטרופוס הכללי

 על מנת לאשר יפוי כוח מתמשך ולהכניסו לתוקף, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באפוטרופוס הכללי האחראי על ניהול המרשם.

הפעלת יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך יכנס יחל במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

על מיופה הכוח חלה חובה ליידע את האנשים עמם לממנה יש יחסים שבשגרה, וכאלה שמעצם עיסוקם עם הממנה חשוב כי יהיו מודעים לכניסתו של יפוי כוח מתמשך לתוקף.

בסמוך לכך, כל מיופה כוח יגיש לאפוטרופוס הכללי טופס הצהרה על כניסה לתוקף של יפוי כוח מתמשך.

אנחנו כאן בשבילכם

אתם מעוניינים להתחיל בהליך או שיש לכם שאלה? התקשרו או השאירו פרטים בצ'אט ונשמח לעזור לכם.